Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Interlanguage B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Interlanguage B.V. (“Interlanguage”).

2 Interlanguage

2.1 De hoofdactiviteiten van Interlanguage zijn het adviseren over en het als tussenpersoon aanbieden van taalcursussen, algemeen onderwijs en (werk)stages in het buitenland. Op verzoek van de opdrachtgever is Interlanguage tevens bereid om hiermee samenhangende (neven)diensten te verlenen, zoals assistentie bij het regelen van vervoer of het verblijf ter plaatse.

2.2 Hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald over “onderwijs” en “onderwijsprogramma’s”, geldt voor het gehele aanbod van Interlanguage, dus zowel voor de taalcursussen en het algemene onderwijs, als voor de (werk)stages.

2.3 Interlanguage verzorgt zelf geen onderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd door aanbieders ter plaatse. Interlanguage besteedt grote zorg aan het uitkiezen van deze aanbieders. Interlanguage heeft echter geen invloed op de inhoud van de gegeven onderwijsprogramma’s of de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Bovendien is Interlanguage voor de door haar verstrekte documentatie en adviezen afhankelijk van de informatie die zij van de aanbieders ontvangt.

3 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt met “deelnemer” bedoeld de persoon die feitelijk aan een door Interlanguage aangeboden onderwijsprogramma deelneemt en met “opdrachtgever” degene die zichzelf en/of één of meer anderen als deelnemer aanmeldt.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Interlanguage en opdrachtgever komt tot stand door toezending van het ingevulde inschrijfformulier aan Interlanguage.

4.2 De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van plaatsing van de aangemelde deelnemer in het gekozen programma. Na ontvangst van het inschrijfformulier beoordeelt Interlanguage zo spoedig mogelijk of de deelnemer kan worden geplaatst. De factuur van Interlanguage geldt tevens als boekingsbevestiging en bewijs van plaatsing.

4.3 Bij het J-1 High School-programma is ook de boekingsbevestiging van Interlanguage onder voorbehoud van plaatsing: ook na de boekingsbevestiging is het mogelijk dat voor een deelnemer alsnog geen plaats beschikbaar blijkt.

5 De positie van Interlanguage

5.1 Gezien het karakter van de dienstverlening door Interlanguage zijn haar verplichtingen voor, tijdens en na het te volgen onderwijsprogramma beperkt tot het spelen van een bemiddelende rol tussen deelnemers en de aanbieders van de onderwijsprogramma’s.

5.2 Voorts adviseert Interlanguage de deelnemers desgevraagd bij de keuze van het te volgen onderwijsprogramma.

5.3 Ter uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever sluit Interlanguage voor rekening en risico van de opdrachtgever overeenkomsten met de aanbieders van de onderwijsprogramma’s.

5.4 Ingeval daartoe aanleiding bestaat, zet Interlanguage zich tevens tijdens de deelname aan het onderwijsprogramma in voor het naar tevredenheid verlopen van die deelname, voor zover Interlanguage daartoe in redelijkheid de mogelijkheid heeft.

6 De positie van opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de deelnemer(s).

6.2 De opdrachtgever is gehouden bij aanmelding schriftelijk melding te maken van geestelijke of fysieke handicaps, ziekte, allergie, dieet of omstandigheden van deelnemer(s) welke van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst, welke de gezondheid of welzijn van andere deelnemers of van medewerkers kunnen beïnvloeden, welke mogelijk toezicht of behandeling vereisen of welke speciale accommodatie vereisen.

6.3 De opdrachtgever geeft elk erkend ziekenhuis of arts toestemming om een medische behandeling van de deelnemer(s) in gang te zetten in geval van een medische noodsituatie.

6.4 Geldt de aanmelding een aantal personen die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering der overeenkomst mede kunnen bepalen.

7 De positie van de deelnemer

7.1 De deelnemer is verplicht om vóór vertrek voor tenminste de duur van het programma voor eigen rekening de benodigde verzekeringen, waaronder ten minste een reis-, ziektekosten-, ongevallen- en WA-verzekering af te sluiten. Desgevraagd assisteert en/of bemiddelt Interlanguage bij het afsluiten van deze verzekeringen.

7.2 De deelnemer dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit te zijn van de benodigde, en voldoende geldige, documenten zoals paspoort, visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Het niet bezitten van de benodigde documenten is geheel voor risico van de deelnemer(s) en opdrachtgever.

7.3 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden kunnen afwijken van hetgeen hij gewend is. Daaronder wordt onder meer verstaan de gebruiken, (eet)gewoonten en regels van de accommodatie en/of de aanbieder van het onderwijs. Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de deelnemer niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en omstandigheden en de deelnemer het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt, dan is Interlanguage niet gehouden tot enige vergoeding of restitutie.

7.4 De deelnemer dient zich te houden aan lokale wet- en regelgeving en aan de regels die door de aanbieder van het onderwijsprogramma en eventuele andere dienstverleners worden gesteld.

7.5 De deelnemer die hinder of overlast oplevert, een risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van hemzelf of van anderen, zich niet aan wetgeving ter plaatse houdt, dan wel regels of aanwijzingen van de aanbieder van het onderwijs of andere dienstverleners niet naleeft, kan van voortzetting van het onderwijsprogramma worden uitgesloten. In een dergelijk geval is Interlanguage niet gehouden tot enige vergoeding of restitutie.

7.6 Interlanguage of haar partners kunnen foto- of filmopnames, inclusief geluid, van deelnemers (laten) maken voor promotionele doeleinden, zowel gedrukt als online. Een deelnemer die hieraan niet wil mee- werken dient dit bij boeking alsook op het moment van de opname mede te delen. Door met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan geeft de deelnemer (en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger indien jonger dan 18) toestemming voor het gebruik van betreffende opnames zonder dat een nader akkoord of aankondiging vereist is.

7.7 Bij verblijf op een campus die op officiële feestdagen of gedurende bepaalde vakanties gesloten is, dient de deelnemer gedurende deze perioden voor eigen onderdak zorg te dragen. Ook indien een campus tijdens bedoelde perioden geopend is, kan het zijn dat campus- faciliteiten dan niet beschikbaar zijn.

8 Het onderwijsprogramma

8.1 Interlanguage heeft geen invloed op het door de aanbieder van het onderwijs vastgestelde programma. Interlanguage is dan ook niet verantwoordelijk voor de door de aanbieder doorgevoerde wijzigingen.

8.2 In het algemeen dient de deelnemer rekening te houden met het volgende:

 • Bij onvoldoende deelname kan de programma inhoud of -omvang worden gewijzigd.
 • Op (lokale) officiële feestdagen worden geen lessen gegeven. Deze lessen worden niet gecompenseerd.
 • In de regel worden op de eerste dag van een taalcursus geen lessen gegeven. De betreffende tijd wordt ingevuld met een entreetoets of een alternatief programma met een toeristisch karakter. Deze lessen worden niet op andere wijze gecompenseerd.
 • Indien blijkt dat het taalniveau van de deelnemer veel hoger of lager is dan door hem opgegeven, kan de deelnemer van deelname aan het geboekte onderwijsprogramma worden uitgesloten. Interlanguage zal zich in een dergelijk geval inspannen voor een oplossing. Mocht echter geen voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing worden gevonden, is Interlanguage niet gehouden tot enige vergoeding of restitutie.

8.3 Afwezigheid of te laat komen van de deelnemer bij de lessen of andere programmaonderdelen wordt niet gecompenseerd, ongeacht de oorzaak of reden.

9 Annulering en wijziging

9.1 Bij annulering – om welke reden dan ook – blijft opdrachtgever aan Interlanguage het volledige inschrijfgeld en, indien van toepassing, de prijs van reeds geleverde diensten en garantie- en verzekeringspremies verschuldigd, alsmede een vergoeding ter hoogte van de volgende percentages van de overig overeengekomen totaalprijs:

a. 30% bij annulering tot 28 dagen voor de vertrekdag voor aanvang;

b. 80% bij annulering vanaf de 28e dag tot en met de 8e dag voor de vertrekdag voor aanvang;

c. 100% bij annulering vanaf 7 dagen voor de vertrekdag voor aanvang.

Voor onderdelen van het programma waarvoor de kosten voor Interlanguage bij annulering hoger zijn dan de hierboven genoemde percentages, blijft de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van de werkelijke kosten vermeerderd met een opslag van 10%.

9.2 Indien bij een groepsboeking een deelnemer zijn aandeel in de overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Voor de overige deelnemers geldt het volgende:

a. Interlanguage zal zich inspannen om voor de overige deelnemers een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel te doen.

b. Indien een wijzigingsvoorstel niet mogelijk is of niet wordt geac-cepteerd, wordt de overeenkomst voor alle deelnemers geannu-leerd en zijn alle deelnemers annuleringskosten verschuldigd.

9.3 Annulering moet schriftelijk geschieden. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

9.4 Annulering van de college- en university-programma’s is niet mogelijk, omdat de voorwaarden van de aanbieders van het onderwijs geen annuleringen aanvaarden. High school programma’s kunnen tegen afwijkende voorwaarden worden geannuleerd.

9.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil wijzigen, zal Interlanguage zich inspannen om aan dit verzoek te voldoen. Aan wijziging zijn kosten verbonden.

10 Klachten

10.1 Indien een deelnemer klachten heeft over het onderwijsprogramma en/of de accommodatie, zal Interlanguage zich in redelijkheid inspannen om deze waar mogelijk weg te nemen. Teneinde zinvolle bijstand door Interlanguage mogelijk te maken, dient de deelnemer zich aan de in dit artikel vastgestelde klachtenregeling te houden.

10.2 Klachten dienen onmiddellijk na ontdekking per fax of e-mail bij de onderwijsaanbieder en/of de persoon verantwoordelijk voor de accommodatie ter plaatse worden gemeld.

10.3 Indien de klacht niet binnen 48 uur na melding naar tevredenheid wordt opgelost, dient de deelnemer onverwijld contact op te nemen met Interlanguage, zodat Interlanguage zich in verbinding kan stellen met de onderwijsaanbieders/accommodatie ter bemiddeling.

10.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Interlanguage zelf dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Interlanguage te worden ingediend, op straffe van verval van recht.

11. Prijs, betaling en incasso

11.1 Naast de aan Interlanguage te betalen prijs, dient opdrachtgever de verschuldigde belastingen, hoe ook genaamd, te betalen.

11.2 De door Interlanguage in schriftelijke uitingen genoemde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en valutakoersen zoals deze Interlanguage bekend waren op de datum waarop zij de betreffende uiting heeft opgesteld of, in geval van brochures, bij het ter perse gaan. Om deze reden kan de prijs bij boeking afwijken van de in de schriftelijke uitingen vermelde prijs. Is de prijs hoger, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid zijn inschrijving te herzien.

11.3 In verband met valutaschommelingen kan in sommige gevallen de definitieve factuur van Interlanguage afwijken van een eerder toegezonden factuur.

11.4 Tegelijk met de aanmelding dient per deelnemer de van toepassing zijnde aanbetaling te worden voldaan.

11.5 Het restant van de totaal verschuldigde prijs dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag voor aanvang door Interlanguage zijn ontvangen.

11.6 Bij aanmelding binnen 6 weken voor het vertrek dient de totale prijs terstond te worden betaald.

11.7 Bij bepaalde programma’s gelden afwijkende betalingsvoorwaarden. Deze zijn in de documentatie van betreffende programma’s vermeld. Ook indien een visum aangevraagd dient te worden kan het zijn dat de betaling eerder voldaan dient te worden zodat de benodigde visumdocumenten tijdig verstuurd kunnen worden.

11.8 Indien op de laatste werkdag voor de dag van vertrek niet de gehele prijs is voldaan, is Interlanguage gerechtigd de niet-betaling te beschouwen als annulering door opdrachtgever binnen 7 dagen voor vertrek.

11.9 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente vermeerderd met 1 procentpunt verschuldigd.

11.10 Indien Interlanguage op redelijke gronden de invordering van openstaande bedragen aan een derde overdraagt, dan komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten van de invordering volledig ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 40.

12 Overmacht en kennelijke vergissingen

12.1 Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien) waardoor de nakoming van de overeenkomst door Interlanguage wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, dan wel een zodanige invloed heeft dat de nakoming door Interlanguage zo kostbaar of economisch bezwaarlijk wordt gemaakt dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Interlanguage kan worden gevergd.

12.2 In geval van overmacht is Interlanguage niet gehouden aan haar daardoor getroffen verplichtingen te voldoen.

12.3 Kennelijke fouten en vergissingen binden Interlanguage niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Interlanguage treedt slechts op als tussenpersoon. De uitvoering van de overeenkomst met de aanbieders van onderwijsprogramma’s is voor rekening en risico van de opdrachtgever en deelnemer. Wijzigingen in het onderwijsprogramma die eenzijdig door derden – waaronder tevens de aanbieders van de onderwijsprogramma’s worden verstaan – worden doorgevoerd, leiden niet tot aansprakelijkheid van Interlanguage, noch tot restitutie of vermindering van hetgeen door opdrachtgever aan Interlanguage is verschuldigd.

13.2 Interlanguage is niet aansprakelijk voor indirecte schade, noch voor schade niet ontstaan door haar schuld.

13.3 De aansprakelijkheid van Interlanguage is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal het totaalbedrag dat zij ten aanzien van de betrokken deelnemer aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

13.4 Indien opdrachtgever van oordeel is dat de aanbieder van het onderwijsprogramma zodanig is tekortgeschoten in de nakoming van diens verplichtingen, in vergelijking met hetgeen opdrachtgever op grond van de hem verstrekte informatie mocht verwachten, dat hij om die reden recht heeft op (gedeeltelijke) restitutie, bemiddelt Interlanguage tussen opdrachtgever en aanbieder om tot een minnelijke oplossing te komen. Indien die oplossing niet of niet tijdig wordt bereikt, zal Interlanguage op verzoek van opdrachtgever haar rechten jegens de betreffende aanbieder aan opdrachtgever overdragen. Na overdracht is Interlanguage van haar verplichtingen jegens opdrachtgever gekweten.

14 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op de overeenkomst tussen Interlanguage en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen Interlanguage en opdrachtgever of deelnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

1116

Download hier onze algemene voorwaarden

 • 35 jaar ervaring
 • 100% Nederlandse organisatie
 • Onafhankelijk dus objectief
 • Persoonlijke benadering
 • Maatwerk, zakelijk of privé
 • Studies en taalreizen wereldwijd
 • Kwaliteit gegarandeerd
 • Complete service van A tot Z